تهران، بلوار میرداماد غربی، کوچه دفینه، پلاک 4، طبقه 3، واحد 6

با دفتر مرکزی تماس بگیرید: 19 - 88773116 - 021

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

با کارخانه تماس بگیرید: 40 - 34383238 - 081

آدرس ایمیل: info@hamedanmoquette.com

ژئوتکستایل GMH-EC

توضیحات تکمیلی

توضیحات محصول

ژئوتکستایل GMH-EC سیستم نوین کنترل فرسایش سواحل

مسئله مهم فرسایش سواحل ، شسته شدن خاك دیـواره و بسـتر سواحل در اثر برخورد و جـریـان آب به آن می باشـد . با قرارگیری ژئوتکستایل روي بستر یا دیواره ساحل از شسته شدن و فرسایش سواحل جلوگیری می گردد.

مکانیزم عمل ژئوتکستایل GMH-EC

C-GMH با منافذ میکـرونی خود آب را به راحـتی از خـودش عبور میدهد و از گذر دانه هاي ریز خاك جلوگیري میکند (نقش فیلتراسیون) و مانع عمل پایپینگ میگردد .با قرارگیري بین بسـتر یا دیـواره ساحـل و مواد سـنگی ریپ رپو موج شکن ها با توزیع نیروي ضـربات موج از فـرورفـتن آنها به درون خاك جلوگـیري می کند و شکـل ساحـل حفظ می گردد (نقش جداسازي).